Thêm đồng giáo viên (co-teacher) vào lớp học Google Meet

Bạn có thể mời giáo viên tham gia lớp học để giúp bố trí các hoạt động của lớp học. Nếu dùng Google Groups, bạn cũng có thể mời đồng thời một nhóm người cùng dạy. 

Quản trị viên Google Workspace của bạn có thể chỉ cho phép giáo viên và học viên ở trường bạn tham gia lớp học. Nếu bạn muốn thêm giáo viên của một trường khác, hãy liên hệ với quản trị viên để cập nhật chế độ cài đặt thành viên của lớp học cho miền của bạn.

Đồng giáo viên (co-teacher) có thể làm gì?

Đồng giáo viên – Người cùng dạy có thể làm những việc tương tự như giáo viên chính, nhưng họ không thể xóa lớp học, xóa giáo viên chính hoặc ẩn một giáo viên khác trong lớp học.

Mời đồng giáo viên

Để mời giáo viên bằng Google Groups, bạn không cần phải là chủ sở hữu hoặc thành viên của nhóm. Tuy nhiên, bạn phải có thể xem các thành viên nhóm và địa chỉ email. Nếu bạn không thể xem danh sách, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để thay đổi quyền

Mời một giáo viên cùng dạy lớp của bạn

  1. Truy cập vào classroom.google.com.
  2. Nhấp vào lớp sau đóMọi người (people)
  3. Nhấp vào Mời giáo viên  . Bạn có thể mời từng giáo viên hoặc một nhóm.
  4. Nhập địa chỉ email của giáo viên hoặc nhóm.Khi bạn nhập văn bản, Lớp học hiển thị các địa chỉ phù hợp mà bạn có thể chọn.
  5. Từ danh sách, hãy nhấp vào một giáo viên hoặc nhóm.
  6. (Tùy chọn) Để mời thêm giáo viên hoặc nhóm, hãy lặp lại các bước 4–5.
  7. Nhấp vào Mời .

Chấp nhận lời mời đồng giảng dạy một lớp học

Các giáo viên được mời sẽ nhận được email yêu cầu họ đồng giảng dạy lớp học của bạn. Để tham gia lớp học, giáo viên được mời phải nhấp vào liên kết trong email hoặc đăng nhập vào Lớp học và nhấp vào Chấp nhận trên thẻ lớp học.

Giới hạn đối với nhóm và quy mô lớp học

Giới hạn đối với quy mô lớp học

Giới hạn đối với quy mô lớp học sẽ tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn dùng cho Lớp học.

Loại tài khoảnGiới hạn
Google Workspace for EducationSố giáo viên tối đa của một lớp học là 20. Bạn có thể mời thêm nhưng chỉ có 20 giáo viên được tham gia lớp học.Số thành viên tối đa (giáo viên và học viên) là 1.000.
Tài khoản Google cá nhânSố giáo viên tối đa của một lớp học là 20. Bạn có thể mời thêm nhưng chỉ có 20 giáo viên được tham gia lớp học.Số thành viên tối đa (giáo viên và học viên) là 250.Giáo viên có Tài khoản Google cá nhân cũng có các giới hạn bổ sung về hoạt động, chẳng hạn như việc tạo lớp học hoặc mời học viên. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Các giới hạn khi sử dụng Lớp học.

Giới hạn đối với Google Groups

Lớp học sẽ sử dụng Google Groups cho tất cả học viên và giáo viên có tài khoản Google Workspace for Education.

  • Mỗi người chỉ có thể tham gia một số nhóm.
  • Nếu bạn mời một nhóm tham gia lớp học với vai trò người cùng dạy, thì nhóm này chỉ được phép có tối đa 10 thành viên.

Tham khảo thêm

Cẩm nang dạy học