Kế hoạch thi đua đổi mới sáng tạo… giai đoạn 2020 – 2025

thi đua đổi mới sáng tạo

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025

Để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

 1. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW);
 2. Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp;
 3. Kịp thời phát hiện, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong quản lý, giảng dạy và học tập, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường.

2. Yêu cầu

 1. Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, thường

xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị;

 • Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp điều kiện và tình hình thực tiễn;
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh. 
thi đua đổi mới sáng tạo

II. Đối tượng, nội dung phong trào thi đua

1. Đối tượng

 1. Tập thể: Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
 2. Cá nhân: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học

sinh, sinh viên, học viên ngành Giáo dục.  2. Nội dung thi đua

a) Đối với tập thể

 • Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Tiếp tục triển khai các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 • Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua,trong đó các tiêu chí thi đua phải gắn với 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục, Nghị quyết số 29-NQ/TW và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 • Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, nhất là cấp cơ sở phải là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên có môi trường sư phạm thuận lợi nhất, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực cá nhân; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; tăng cường gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục đại học trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng phát hiện, lựa chọn và xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tăng cường thời lượng để truyền thông về các phong trào thi đua, tấm gương người tốt, việc tốt trên các chuyên trang, chuyên mục, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập trong toàn ngành và xã hội.

b) Đối với cá nhân

 • Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong ngành phải là tấm gương về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 • Học sinh, sinh viên, học viêncó ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp khi gặp các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng. 

III. Tiêu chuẩn, hình thức và thời gian xét khen thưởng

 1. Tiêu chuẩn đánh giá

a. Đối với tập thể

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao; kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, học viên có môi trường sư phạm thuận lợi, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia Phong trào thi đua; 

b. Đối với cá nhân

 • Cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý phải có Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Giảng viên, giáo viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành  chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được tập thể ghi nhận.
 • Nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận. – Học sinh, sinh viên, học viên: Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, khởi nghiệp; đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế; có sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; có hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận. 

2. Hình thức và thời gian xét khen thưởng

a. Khen thưởng hằng năm

 Kết thúc năm học hoặc năm công tác, các cụm thi đua, các cơ quan, đơn vị đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, khen thưởng theo quy định;

b. Sơ kết Phong trào thi đua

 Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua vào dịp 20/11/2023;

c. Tổng kết Phong trào thi đua

 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua, lồng ghép với việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII, năm 2025.

IV. Tổ chức thực hiện

 • Vụ Thi đua – Khen thưởng, đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục

 Chủ động tham mưu, triển khai tổ chức Phong trào thi đua trong toàn ngành; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua.

 • Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cơ sở trong việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua; phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng đánh giá, thẩm định minh chứng, sản phẩm và đề xuất khen thưởng.

 • Các sở giáo dục và đào tạo

 Hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) kết quả thực hiện Phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng hằng năm vào dịp tổng kết năm học.

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) kết quả thực hiện Phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng hằng năm vào dịp tổng kết năm.

 • Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; hằng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) về kết quả thực hiện Phong trào thi đua; đề xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) để được hướng dẫn, phối hợp xử lý./.

Thầy cô có thể download tài liệu đầy đủ tại đây

Tham khảo thêm: Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tổng hợp: Cẩm nang dạy học