Mục tiêu đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa chủ trì phiên họp toàn thể chuyên đề “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Theo dự thảo chiến lược thì mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Ngoài đặt mục tiêu cho từng bậc học: mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, đại học, dự thảo chiến lược cũng đưa ra những chỉ số phát triển cụ thể cho từng bậc học. Những chỉ số này sẽ là thước đo để định lượng được kết quả phát triển qua từng giai đoạn, tránh được những đánh giá chung chung, mang tính định tính.

10 giải pháp nhằm phát triển giáo dục Việt Nam được đề cập trong dự thảo chiến lược bao gồm: Hoàn thiện thể chế; đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; thúc đấy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế.

Tại phiên họp, các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào một số vấn đề như cần có khảo sát, đánh giá để định vị được hiện trạng nền giáo dục hiện nay; làm rõ vai trò của sự kế tục và phát triển; vai trò của văn hóa và các yếu tố khác; quan hệ giữa hệ thống giáo dục công và tư; yếu tố quy hoạch; vai trò của ngoại ngữ; xã hội hóa hóa, quốc tế hóa; hợp phần về dạy nghề…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, tất cả các ý kiến đều hết sức có giá trị; không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ, gợi ý về hoàn thiện chiến lược mà còn giúp ích rất nhiều cho công tác quản lý của Bộ GD&ĐT vì vậy cần tiếp thu đầy đủ.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ còn nhiều cuộc trao đổi, góp ý được tổ chức; ban soạn thảo cũng phải làm việc sâu hơn với một số chuyên gia, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học