Bật quyền ứng dụng sử dụng camera của bạn trong Windows 10

Để sử dụng camera với các ứng dụng trên Windows 10, bạn sẽ cần bật một số quyền trong cài đặt camera. Sau đó, bạn sẽ cần kiểm tra quyền ứng dụng của mình nếu bạn muốn sử dụng camera với các ứng dụng. Dưới đây là cách thực hiện:

1. Chọn Start SettingPrivacy and security > Camera . Trong mục Cho phép truy nhập vào camera trên thiết bị này, chọn Thay đổi và đảm bảo bật Truy nhập vào camera cho thiết bị này.

2. Sau đó, cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn. Trong cài đặt camera, hãy đi tới Cho phép các ứng dụng truy nhập vào camera và đảm bảo tính năng này đã được bật.

3. Khi bạn đã cho phép camera truy nhập vào ứng dụng của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt cho từng ứng dụng. Trong cài đặt camera, hãy đi tới Chọn các ứng dụng Microsoft có thể truy nhập vào camera và bật các ứng dụng mà bạn muốn sử dụng. Đối với các ứng dụng trên máy tính, hãy đảm bảo bật tính năng Cho phép các ứng dụng trên máy tính truy nhập vào camera.

Cho phép truy cập vào camera trên thiết bị này

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học